Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualności 2018
 
2018-04-26 11:06:58
W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce trwa nabór do różnych form czynnej służby wojskowej.
>>>

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce trwa nabór do różnych form czynnej służby wojskowej.

 

Poszukiwani są ochotnicy bez wyszkolenia wojskowego zarówno mężczyźni jak i kobiety do  czteromiesięcznej służby przygotowawczej, która rozpoczyna się we wrześniu /są jeszcze wolne miejsca na szkolenie rozpoczynające się 7-8 maja br./.

W trakcie jej pełnienia żołnierz otrzymuje uposażenie w wysokości 960 zł miesięcznie, odbywa szkolenie podstawowe i specjalistyczne oraz składa przysięgę wojskową.

Po jej odbyciu nabywa prawo do wypłaty odprawy finansowej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2100 zł) i uzyskuje tytuł żołnierza rezerwy, który uprawnia do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

       Nabór do służby przygotowawczej ma charakter konkursowy, wszyscy ochotnicy są poddawani badaniom psychologicznym, a osoby nie posiadające określonej kategorii zdolności do służby wojskowej także badaniom w wojskowych komisjach lekarskich.

Na terenie województwa mazowieckiego trwa formowanie jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) /5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie/, które będą miały bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, jako komponent Sił Zbrojnych mający przeciwdziałać zagrożeniom militarnym, ale przede wszystkim mają one być ważnym elementem systemu zarządzania kryzysowego. Poprzez bezpośrednią współpracę z administracją publiczną, w tym samorządową będą gotowe do szybkiego i skutecznego udziału żołnierzy między innymi w celu przeciwdziałania lub usuwania skutków klęsk żywiołowych lub w przypadku zaistnienia innych sytuacji kryzysowych o zasięgu lokalnym.

 W jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej czekają miejsca dla ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej (TSW). Do jej odbycia mogą być powołane osoby pełnoletnie, uczące się, bezrobotne i pracujące zawodowo posiadające wyszkolenie wojskowe (żołnierze rezerwy) jak i osoby, które nigdy w wojsku nie służyły. W przypadku tej drugiej grupy terytorialna służba wojskowa poprzedzona będzie 16-to dniowym szkoleniem podstawowym (tzw. „szesnastką’) podczas, którego nowi adepci obrony terytorialnej nauczą się żołnierskiego abecadła i złożą przysięgę wojskową. „Terytorialsi” będą pełnić służbę rotacyjnie w jednostce wojskowej przez minimum dwa dni wolne /sobota, niedziela/ od pracy w miesiącu oraz raz w roku jednorazowo przez ok.14 dni w miesiącach letnich. W pozostałym okresie będą ją pełnić dyspozycyjnie (w domu), będąc w gotowości do natychmiastowego stawienia się w razie potrzeby w „swojej” jednostce obrony terytorialnej z zadaniem pogłębiania wiedzy wojskowej i fachowej oraz dbania o sprawność fizyczną.

Za każdy dzień rotacyjnego pełnienia służby terytorialnej żołnierz otrzyma uposażenie zależne od posiadanego stopnia (dla szeregowego 91,20 zł) oraz stały dodatek za gotowość bojową w wysokości 320 zł miesięcznie za jej pełnienia dyspozycyjnie /razem za miesiąc 502.40 zł/.

Terytorialną służbę wojskową można będzie pogodzić z nauką, pracą i obowiązkami rodzinnymi, a co do zasady będzie ona pełniona rotacyjnie w pobliżu miejsca zamieszkania /w naszym regionie jednostki w Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej, Siedlcach lub Zegrzu/.

Żołnierz służby terytorialnej będzie w domu przechowywał umundurowanie, w którymi będzie się stawiał do pełnienia służby rotacyjnej lub w razie wezwania dowódcy, a po trzech latach jej pełnienia będzie miał pierwszeństwo przy ubieganiu się do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej w szkołach i uczelniach wojskowych.

Najbliższe szkolenie kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej rozpoczyna się 30 czerwca 2018 r. /trwa do 15 lipca – uroczysta przysięga wojskowa w Ostrołęce/. Kolejne szkolenia w br. odbędą się we wrześniu, w październiku i ostatnie w grudniu.

Zapowiadane na najbliższe lata plany zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, w tym liczby żołnierzy zawodowych, powodują, że coraz więcej jednostek wojskowych prowadzi nabór na stanowiska żołnierzy zawodowych głównie szeregowych.

Informacje o takich jednostkach i o wolnych stanowiskach zamieszczane są na stronie internetowej WKU w Ostrołęce i  stronach jednostek wojskowych. Szeregowy zawodowy oprócz prestiżu i stabilnych warunków służby może liczyć na uposażenie miesięczne w wysokości 3200 zł (około 2600 netto) plus dodatki.

Minimalne wymagania, które należy spełnić kandydując do ww. rodzajów służby to:

1)    Obywatelstwo Polskie;

2)    Wykształcenie min. gimnazjalne;

3)  Wiek od 18 do 55 lat dla szeregowych do 63 lat dla podoficerów  i oficerów;

4)    Niekaralność.

Służba wojskowa to zaszczyt dający wiele satysfakcji i możliwości osobistego rozwoju, a przede wszystkim służy umacnianiu bezpieczeństwa Polski i jej obywateli, w tym bezpieczeństwa społeczności lokalnych - naszych miast, wiosek, domów i rodzin nie tylko przed zagrożeniami militarnymi ale także w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkich zainteresowanych - mężczyzn i kobiety,  którym na sercu leży nasze bezpieczeństwo zapraszamy do składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej lub terytorialnej służby wojskowej, a po więcej informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce /ul. Sienkiewicza 45/, na  stronę internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce www.ostroleka.wku.wp.mil.pl lub do kontaktu telefonicznego /nr telefonów na stronie internetowej/.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce

                                        /-/ ppłk Krzysztof GEMZA