Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

POMOC REKONWERSYJNA

 1. ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ
  Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:
  • dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
  • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej "COAZ";
  • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej "OAZ";
  • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
  • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej "WBE".
 2. FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ
  • doradztwo zawodowe;
  • przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;
  • praktyka zawodowa;
  • pośrednictwo pracy;

a ponadto:

  • 2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
  • szkolenia, informacje;
  • targi, giełdy pracy;
  • wspieranie własnej działalności gospodarczej;
  • inkubatory przedsiębiorczości;
  • kluby pracy.
 1. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ
  a) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

1. Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu,
o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ) , w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Czyli wszyscy zwolnieni oprócz zwolnionych z powodu: 

 1)  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;

3)  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

4)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

5)  prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

b) bezterminowo:

2.   Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej
z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

 Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

c)   żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

1)   doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;

2)   przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem
z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;

3)   praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

d ) aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego:

1) Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przed 25.06.2010 r. - 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.

 2. Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.

Od 01.01.2017 r.  wynosi 2400 zł. podstawy ( 0,75 × 3200 zł.). Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

1) po   4 latach służby wojskowej – 100%  2400 zł. 

2) po   9 latach służby wojskowej – 200 % 4800 zł.

3) po 15 latach służby wojskowej – 300 % 7200 zł. 

Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej  (z przyczyn: zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu (7200 zł.).

e) w zakresie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju:

"1.  Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego
 i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.",

"1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).";

KONTAKT - Referent prawno-administracyjny WKU w Ostrołęce

tel. 261-384-432   e-mail: wkuostroleka@wp.mil.pl

 
PODSTAWY PRAWNE
   
WNIOSEK O REKONWERSJĘ DO POBRANIA

Kontakt:
WKU w Ostrołęce:
tel. 261 384 432
fax 261 384 410

WSzW w Warszawie:
tel. 261 826 038
tel. kom. 600 888 039
fax 261 824 598