Strona Główna BIP Strona Główna
- Medale i odznaczenia
 

MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, może być nadany:
* Złoty medal za zasługi dla obronności kraju - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
* Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną  służbę wojskową.

Medal wręczają w sposób uroczysty szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowi komendanci uzupełnień. Osobom wyróżnionym medalem wręcza się odznakę medalu i jego legitymację. Medal nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach państwowych.

Wzór oświadczenia do medalu "Za zasługi dla obronności kraju"

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia. (Dz. U. z dnia 9 maja 1991 r.)

Komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do żołnierzy,
którzy służyli w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.