Strona Główna BIP Strona Główna
- rekrutacja
 
2017-09-29 08:34:11
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku
>>>>

Informujemy że, zgodnie z  Decyzją nr 156/MON Ministra Obrony Nardowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 W 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą :

 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (od 1 października 2017 r. - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

 - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;

- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się prowadzi się spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny, w tym:

  1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
  2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
  3. szeregowych zawodowych, będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w okreslonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbe wojskową przez co najmniej 5 lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
  4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podoficerowie i szeregowi zawodowi ubiegającyc się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi (ze środowiska cywilnego) ubiegające się o przyjecie do WSOWL we Wrocławiu powinny zarejestrować w internetowym systemie rekrutacji uczelni oraz złożyć wniosek <<druk tutaj>> do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) w następujących terminach:

  • do dnia 19 stycznia 2018 r.  na 3-miesięczne szkolenie,
  • do dnia 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie,
  • do dnia 29 września 2018 r. na 6- miesięczne szkolenie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć w poszczególnych korpusach i grupach osobowych określa załącznik nr 1 do Decyzji nr 156/MON

 Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Uwaga:  Wniosek o przyjęcie do Studium Oficerskiego oraz kwestionariusz osobowy można wydrukować po dokonaniu obowiązkowej rejestracji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie lub uzyskać w WKU w Ostrołęce tel. 261 384 433, 261 434, 261 384 435, 261 384 430, e-mail wkuostroleka@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zasady naboru i limity przyjęć określi Decyzja Ministra Obrony Narodowej.